Pris opphold

REGLER FOR BARNEHAGEBETALING

Regler for barnehagebetaling gjelder alle barnehager og familiebarnehager i Grimstad kommune fra 01.11.04.
Vedtatt av Kommunestyret i møte 30.08.04. Satsene for barnehagebetaling sist endret av kommunestyret 18.12.08
1. Barnehagebetalingen skal være inntektsgradert i alle barnehager i Grimstad kommune.
2. Barnehagebetalingen beregnes utfra husstandens samlede brutto årsinntekt inneværende år. Med brutto inntekt
forstås alle former for inntekt unntatt: barnetrygd, sosialstønad, bostøtte og grunnstønad/hjelpestønad til barn.
Med husstand menes også samboer.
3. Søskenmoderasjon gis slik at barn nr. to får 30 % betalingsreduksjon. Søsken nr.3,4 osv. får en
betalingsreduksjon på 50 %. Når søsken har ulik oppholdstid, regnes det barnet som har lengst oppholdstid som
barn nummer en. Søskenmoderasjon gis selv om søsken går i forskjellige barnehager.
4. Den enkelte barnehage kan ta kostpenger i tillegg til foreldrebetalingen (jmf. Forskrift om foreldrebetaling § 1,
1.ledd).
5. Foreldre/foresatte som er berettiget til redusert betaling (inntekt under kr. 300.000) og/eller søskenmoderasjon må
søke på fastsatt skjema. Ved søknad om redusert betaling må følgende legges ved:
– bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt (lønnsslipp) inkl. faste tillegg/overtid
– bekreftelse fra trygdekontor/arbeidskontor på eventuell trygd, stønad, barnebidrag m.v.
– annen inntekt, f.eks. kapitalinntekter eller stipend
– selvstendig næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning (vil bli påplusset 10%)
– studenter må legge ved kopi av studiebevis
– ved arbeidsledighet, bekreftelse på ledighetstrygd
– separasjonsbevilgning fra fylkesmannen og bekreftelse fra bidragsfogden må leveres ved separasjon
Dersom ikke søknad om redusert barnehagebetaling er mottatt vil det bli fakturert høyeste betalingssats.
Barnehageeier avgjør søknaden og om den er godt nok dokumentert. I tvilstilfeller kontaktes kommunen.
6. Redusert betaling og/eller søskenmoderasjon eller endringer i disse gis fra måneden etter at søknad er mottatt.
Søknadsskjema hentes i barnehagen eller på skolekontoret
7. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri da alle barn skal har minst 4 uker ferie. Dersom
foreldre/foresatte tar ut ferie utover barnas 4 uker, er dette barnehageeier uvedkommende og gir ikke
betalingsreduksjon.
8. Det må betales fra den dato barnet får tilbud om plass og for det antall timer man har fått tilbud om, selv om
barnet ikke bruker hele tilbudet.
9. Dersom barnet får tilbud om å begynne i barnehagen før den 15. i måneden eller barnet slutter / oppsigelsestiden
utgår etter den 15. i måneden, betales full oppholdsbetaling for denne måneden. Dersom barnet får tilbud om å
begynne i barnehagen etter den 15. i måneden eller barnet slutter/oppsigelsestiden utgår før den 15. i måneden
betales 1/2 betaling for denne måneden.
10. Betaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Ved manglende innbetaling mister barnet plassen etter to
skriftlige varsler.
11. Foreldre / foresatte fritas ved søknad for betaling for barn i barnehage dersom barnet er fraværende
sammenhengende i minst 4 uker på grunn av sykdom, eller sykdom i nærmeste familie, slik at barnet ikke kan
bringes/hentes til barnehagen
12. Den enkelte barnehages vedtekter inneholder regler for oppsigelsestid. Det må betales for plassen inntil
oppsigelsestiden er slutt, eller til det er kommet nytt barn inn i stedet.
13. Hvis barnets plass sies opp etter 1. april må det betales for plassen ut barnehageåret dersom det ikke kan tas inn
nytt barn i stedet. Det året barnet begynner på skolen går oppsigelse automatisk.14. Det gis fradrag i foreldrebetalingen for den tid et barn etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp (Ttimer)
i barnehagen. Jmf. Opplæringsloven § 5-7.
15. Når barnevernet har gjort vedtak om å betale en barnehageplass, skal det betales ordinær oppholdsavgift i h.h.t.
toppsatser.
16. Klageinstans ved foreldrebetalingen er Klagenemnda. Klagefristen er 3 uker.

Foreldrebetaling fra 01.januar 2022:

100% skal være 3315,-

80% skal være 2652,-

60% skal være 1989,-