Vedtekter

VEDTEKTER FOR FEVIK BARNEHAGE

 

Vedtatt i Grimstad kirkelig fellesråd 10. mars 2022

 

Grimstad kirkelige fellesråd har fastsatt følgende vedtekter for Fevik barnehage i henhold til Lov om barnehager av 17.juni 2005, sist endret juni 2021 gjeldene fra 1. juli 2021 med tilhørende forskrifter og retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet

 

 •  1 Barnehagens forvaltning.

Fevik barnehage eies av Grimstad kirkelige fellesråd på vegne av Fjære sogn. Økonomi- og arbeidsgiveransvaret for barnehagen er tillagt fellesrådet.

Ansvaret for barnehagens innhold ligger hos Fjære menighetsråd.

Styrer skal minst en gang i året drøfte innholdet i barnehagens årsplan med menighetsrådet.

 

 • 2       Formelle forpliktelser.

Fevik barnehage skal drive i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer gitt av Departementet, samt gjeldende vedtekter gitt av eier og årsplan fastsatt av samarbeidsutvalget.

 

 • 3      Formål

Barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

 

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Fevik barnehage skal legge en vid praktisering av barnehagelovens formålsparagraf til grunn for sin virksomhet, jfr. § 1 hvor det bl.a. står: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.”

 

Foreldre/foresatte i barnehager der menighetsrådet har vedtatt en vid praktisering av barnehagelovens formålsparagraf, har rett til informasjon om barnehagens verdigrunnlag når det søkes om opptak, ref. forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Foreldre/foresatte som tar i mot plass i Fevik barnehage, forutsettes å ha akseptert at barnehagen har en vid praktisering av barnehagelovens formålsbestemmelsen, men har rett til å være med å drøfte praktiseringen av bestemmelsene.

 

Barnehagen skal drives på evangelisk-luthersk grunn og etter Den norske kirkes bekjennelse. Den kristne verdiforankring kommer til uttrykk gjennom:

 

 • At barnehagenes miljø og atmosfære preges av at kristen nestekjærlighet og kristent liv fungerer i praksis
 • De svar på spørsmål som de ansatte gir barna
 • Etisk veiledning i samsvar med kristen etikk
 • Kristne barnesanger og bønner
 • Kristne fortellinger og samtale om bibelske og andre kristne emner
 • At barnehagen og menigheten knytter kontakt gjennom felles arrangement og ved at foreldrene får informasjon om menighetens arbeid for barn og

 

 • 4       Opptaksmyndighet

Barnehagen har samordnet opptaksprosess med kommunen (jfr. Lov om barnehage

 • 12). Hovedopptak til nytt barnehageår skjer etter felles utlysing for alle barnehagene i Grimstad. Grimstad kirkelig fellesråd har ansvar for at opptak av barn foretas i henhold til gjeldende lov, forskrifter og barnehagens vedtekter. Fellesrådet delegerer til styrer ansvaret for opptaket og at opptaket samordnes med kommunen.

 

 • 5       Opptakskriterier

 • Barn som er tildelt barnehageplass får beholde plassen fram til skolestart såfremt barnehagen ikke
 • Opptakskretsen for Fevik barnehage er barn bosatt i Grimstad kommune, samt barn bosatt i omkringliggende
 • For å sikre barna gode utviklings- og aktivitetstilbud skal det ved opptak tas hensyn til gruppesammensetningen, herunder barn med funksjonshemninger/ spesielle behov, barnas alder og kjønn, barnehagens bemanning og
 • Barnehagen tilbyr primært fulltidsplasser, men deltidsplasser kan tilbys ved ledig
 • Ved opptak av barn i barnehagen må det videre tas hensyn til følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne såfremt de har nytte av oppholdet og det er foretatt sakkyndig (Jfr. Lov om barnehage §13)
 2. Barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester
 3. Barn med henvisning fra psykolog, lege PPT eller barnevern
 4. Barn fra hjem der foreldrene på grunn av sykdom eller andre grunner ikke kan ta seg av barnet
 5. Søsken av de som allerede har plass i
 6. Barn av enslige foreldre i arbeid eller under
 7. Barn der begge foreldrene er i arbeid eller under utdanning
 8. Barn med dårlige bo- og lekeforhold

 

Under punktene 5-8 kan følgende kriterier tas hensyn til i prioritert rekkefølge:

 

 • Barn av ansatte i Fjære menighet og Grimstad kirkelig fellesråd.
 • Barn av frivillige ledere i menighetens arbeid, medlemmer i Fjære menighetsråd
 • Barn fra barnehagens nærområde (Fevik skolekrets)

Uriktige opplysninger i søknaden kan føre til tap av barnehageplassen.

 

 • 6       Helsetilsyn

Barnehagen står under tilsyn av helsemyndighetene. Barnas foreldre fyller ut ”Erklæring om helsetilstand” for barn etter opptak. Erklæringen oppbevares i barnehagen.

 

 • 7       Oppsigelse og mislighold.

Barnets foresatte kan si opp barnehageplassen med tre måneders varsel fra 1. eller 15. i måneden. Det må betales for plassen inntil oppsigelsestiden er slutt, eller til det er kommet nytt barn inn i stedet. Hvis plassen sies opp etter 1. april må det betales ut barnehageåret dersom det ikke tas inn nytt barn i stedet.

 

Barnehageeier kan også si opp avtaleforholdet med seks ukers varsel dersom:

 • Opptaksmyndigheten erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden.
 • Foreldrebetalingen ikke er innkommet innen den i måneden etter forfall
 • Ved dårlig utnyttelse av plassen uten at barnehagen varsles og gyldig grunn angis

 

 • 8       Oppholdsbetaling

I følge Forskrift om foreldrebetaling i barnehager av 16. desember 2005 § 1 fastsettes maksimalpris av Stortinget. Betaling for kost kommer i tillegg. Forskriftenes § 3 fastsetter søskenmoderasjon i foreldrebetalingen. Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling vedlegges opptaksbrevet som sendes ut når barnet har fått plass.

Søknadsskjema finnes også på Grimstad kommunes hjemmeside.

 

Prisen kan settes høyere enn lovbestemt maksimalpris når dette er nødvendig for sikre fortsatt drift, ref. forskriftenes § 4. Den nye prisfastsettelsen må godkjennes av foreldrerådet

 

 • 9       Åpningstid.

Grimstad kirkelige fellesråd fastsetter åpningstider for barnehagen. Barnehagen er åpen alle virkedager unntatt lørdager, julaften og nyttårsaften. Styrer kan bestemme at barnehagen skal være stengt i en eller flere dager i romjulen om det forventes færre enn tre barn. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Styrer kan bestemme at barnehagen skal være stengt også denne dagen, dersom det forventes færre enn tre barn.

 

Barnehagen ber foreldrene om tilbakemelding om hvor mange barn som kommer i feriene. Så fort alle foreldre har svart, og barnehagen har fått oversikt over hvor mange barn som kommer i ferien, tar styrer avgjørelse om stengning. Dette kan skje med tre ukers varsel.

 

Barnehagen holder også stengt fem planleggingsdager i året. Barnehagen holder stengt fire uker i juli.

 • 10       Norm for arealutnytting

Barnehagens norm for arealutnytting er 5.3 kv.m. leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år, og 4.0 kv.m. for barn over 3 år. Utearealet er mer enn ni ganger større enn innearealet.

 

 • 11      Foreldreråd og Samarbeidsutvalg

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg

 

A.  Samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og representanter fra eier, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal uttale seg om saker som er av viktighet for barnehagens innhold, den daglige virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.

 

B.   Foreldreråd

Foreldrerådet består av barnas foreldre/foresatte. Formålet med foreldrerådet er å bidra til et godt barnehagemiljø gjennom å fremme barnas og foreldres/foresattes felles interesser og bidra til et konstruktivt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.

 

Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret. Foreldrerådet har rett til å få forelagt seg saker av viktighet for barnehagens innhold. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

 

 • 12     Helse, miljø og sikkerhet.

Barnehagen følger barnehagelovens § 23 som sier at det skal legges fram erklæring om barnets helse når barnet begynner i barnehagen. § 23 sier også at personalet plikter å gjennomgå tuberkulosekontroll i den utstrekning helsemyndighetene finner det nødvendig.

 

Barnehagen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser om internkontroll.

 

 • 13     Politiattest

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest.

 

 • 14     Taushetsplikt

I barnehageloven § 20, Taushetsplikt, står det følgende: «For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13-13f til tilsvarende.» Taushetsplikten innebærer at medarbeiderne plikter til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i sitt arbeid får vite om noens personlige forhold.

 

 • 15     Opplysningsplikt

Ansatte i barnehagen har opplysningsplikt i forhold til sosialtjeneste og barnevern, jfr. barnehagelovens § 21 og § 22.

 

 • 16     Endring av vedtektene

Endring av vedtektene for barnehagen foretas av Grimstad kirkelige fellesråd etter at endringsforslaget er godkjent av Fjære menighetsråd.